SESA Polska

Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja powstały w 1980 r w Meksyku. Obecnie działają w ok 70 krajach na 5 kontynentach. Założycielem SESA jest świecki ewangelizator Jose Prado Flores. W Polsce Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja obecne są od 1992 r., w 2010 r. powstało Biuro Krajowe, którego dyrektorem jest o. Krzysztof Czerwionka CR z SNE św. Marka w Stryszawie.

 

 

Jose Prado Flores

 

 

o. Krzysztof Czerwionka CR

 

Projekt Pastoralny Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) jest odpowiedzią na wezwanie i posłanie Jezusa, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi i aż do skończenia czasów:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,15)

Odpowiada on również na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji: nowej
w zapale, w metodzie i wykorzystującej nowe środki wyrazu.

                      

Misją Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja – tak jak i św. Andrzeja Apostoła – jest szukać Piotrów, którzy by bardziej i lepiej służyli, kochali oraz głosili Pana Jezusa niż my sami.

 

„Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat
Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”
– to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” –to znaczy Piotr.

(J 1,40-42)

 

Nasza misja: ewangelizować z mocą, tak aby przynosić obfity i trwały owoc (J 15,8.16).

Nasz cel: Odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, który nas posyła, by nieść Ewangelię aż po krańce
ziemi, formując nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji Trzeciego Tysiąclecia.

Nasze marzenie: szkoła ewangelizacji przy każdej parafii.

 

Wizja Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja jest oparta na trzech ściśle powiązanych ze sobą
wymiarach – na ogień ewangelizacji składają się trzy płomienie:

 

      Kerygma – Kerygmat – serce i podstawa ewangelizacji wszech czasów, jako że prezentuje
samego Jezusa. Głoszenie Jego śmierci i zmartwychwstania, ogłaszanie, że On jest jedynym Panem, Zbawicielem i Mesjaszem.Karisma – Charyzmaty – znak wierności Pana, który pozwala nam doświadczać, że Jezus żyje. Są darami Ducha Świętego, służącymi dobru wspólnemu i budowaniu Ciała Chrystusa, które towarzyszą głoszeniu Dobrej Nowiny. Nie należy jednak zapominać, że największym darem jest sam Duch Święty – sprawca ewangelizacji i źródło wszystkich charyzmatów. Używając charyzmatów, pamiętamy że ich najwyższą formą jest życie sakramentalne.

Koinonia – Wspólnota – owoc ewangelizacji i klimat życia Królestwem Bożym. Kościół rodzi się, by ewangelizować i ewangelizuje, by budować Królestwo tak, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie (Ef 1, 10). Wspólnota ma dwa bieguny: małej wspólnoty rodziny oraz wielkiej wspólnoty Kościoła, w wymiarze katolickim, uniwersalnym i diecezjalnym.

 

Najważniejszym zadaniem Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja jest głosić Jezusa, Pana i Zbawiciela w mocy Ducha Świętego przy użyciu charyzmatów w celu tworzenia Ciała Chrystusa w koinonii (wspólnocie).

 

Szkoła Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA) jest odpowiedzią na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, nowej zwłaszcza w odniesieniu do metod jej głoszenia.
Czerpiąc z osiągnięć wielkich pedagogów XX wieku (Montessori, Piaget, Mounier, Trifone, Freire), wypracowaliśmy prostą, ale skuteczną metodologię, którą stosował już nasz Mistrz, Jezus z Nazaretu.
Oryginalny charyzmat, jak również tajemnicę płodności Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja możemy podsumować jednym słowem: metodologia.

Przesłania nie należy zmieniać, ale możemy szukać lepszego sposobu, by je przekazywać.

 

KOŚCIÓŁ NIE PONOSI PORAŻKI ZE WZGLĘDU NA PRZESŁANIE, KTÓRE GŁOSI,
ALE MOŻE PONIEŚĆ PORAŻKĘ W SPOSOBIE JEGO GŁOSZENIA.

 

Aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi szukających spotkania z żywym Chrystusem, Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja dba o to, aby nie tylko ewagelizować, ale także formować ewangelizatorów oraz formować formatorów.

Program formacji SESA (Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja)
Kursy SESA stanowią program formacji przygotowany przez José Prado Floresa. Ich pełny opis znajduje się w Tryptyku.
Program formacji SESA – jest permanentny (zakłada ciągłość), progresywny (zakłada wzrost), systematyczny (zakłada stałość) i integralny (obejmuje całą osobę i rożne wymiary formacji).

I
ETAP: Podstawy życia chrześcijańskiego.
1. Nowe Życie: podstawowa ewangelizacja.
2. Emaus: Słowo Boże.
3. Jan: formacja uczniów.
4. Jezus w czterech Ewangeliach.
5. Historia Zbawienia: nasza własna historia.
6. Mojżesz: formacja wyzwolicieli.
7. Błogosławieństwa: droga do szczęścia.

II ETAP: Jak ewangelizować.
8. Paweł: formacja ewangelizatorów.
9. Tymoteusz: jak czytać, podkreślać i zapamiętywać Biblię.
10. Apollos: formacja głoszących.
11. Sekret Pawła.
12. Pięćdziesiątnica: ewangelizować z wielką mocą.
13. Wprowadzenie do Biblii.
14. Łukasz: apologetyka.

III ETAP: Jak formować ewangelizatorów.
15. Maryja: List Chrystusa.
16. Teologia biblijna.
17. Maranatha: Apokalipsa.
18. Piotr: Eklezjologia.
19. Melchizedek: Liturgia.
20. Nehemiasz: Doktryna społeczna Kościoła.
21. Jetro: Ekumenizm

FORMACJA EKIP:
A. Andrzej: wizja i metodologia SESA.
B.Józef Barnaba: formacja i szkolenie ekip.
KURSY OPCJONALNE:
A. Siedmioro Młodych
B.Tetelestai: Misterium Paschalne.
C. Inne.