KRĘGI PRZYNALEŻNOŚCI

 

1. Sympatycy i przyjaciele

Sympatyk to osoba, która jest dla wspólnoty całkiem anonimowa, natomiast przyjaciel to ktoś, kto nie wszedł do naszej wspólnoty, ale w jakiś sposób z nami współpracuje i nie jest dla nas anonimowy.

Sympatycy i przyjaciele mogą brać udział w spotkania otwartych: Eucharystia, kursy, spotkania modlitewne. Nie są członkami wspólnoty i nie mogą jej reprezentować ani w jej imieniu się wypowiadać.

 

2. Kandydat na członka wspólnoty

Sympatycy i przyjaciele, którzy wyrażą taką wolę, zostają włączeni do trzyletniej kandydatury, w czasie której zawrą przymierze i zobowiążą się do:

1. Codziennej modlitwy Słowem Bożym;

2. Częstego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii;

3. Comiesięcznej spowiedzi;

4. Udziału raz w roku w rekolekcjach i kursach SNE (przede wszystkim kurs Nowe Życie)

5. Udziału w spotkaniach formacyjnych małej grupy (raz w miesiącu);

6. Udziału w spotkaniach modlitewnych wspólnoty;

7. Udziału w minimum jednej diakonii (adoracji);

8. Dawania świadectwa.

9. Szczególnego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

Osoby te wejdą w głęboką wspólnotę pomiędzy sobą i Bogiem. Będą objęte wzajemną modlitwą i wspólnie będą wzrastać w Bogu. Pasterze wspólnoty będą często w ich intencji odprawiać Eucharystię.

 

3. Członek Wspólnoty

Wszystkie osoby, które przeszły kandydaturę i deklarują stałą przynależność do wspólnoty, uczestniczą w formacji i wierni są zobowiązaniom, które podjęli przy włączeniu do kandydatury. Osoby te zawierają przymierze ze Wspólnotą. Dodatkowym obowiązkiem każdego członka jest przeżycie minimum 3 kursów formacji podstawowej (Emaus, Jan, Historia zbawienia itp.), z ograniczeniem nie częściej niż 1 kurs na pół roku. Wszystkie te osoby mogą być powołane do bardziej odpowiedzialnych funkcji we wspólnocie.

Członkiem wspólnoty automatycznie przestaje być osoba, która nie uczestniczy systematycznie w spotkaniach formacyjnych lub w grupie dzielenia.

 

4. Animator (ewangelizator)

Trwa w głębokiej relacji z Panem. Daje dobre świadectwo życia chrześcijańskiego. Został wybrany i namaszczony do tej posługi. Regularnie uczestniczy w formacji. Posiada doświadczenie, wiedzę i zapał ewangelizacyjny. Chce czynnie wejść w życie wspólnoty. Organizuje spotkania małej grupy, troszczy się o więzi pomiędzy jej członkami, podejmuje modlitwę i post w intencji powierzonych sobie osób.

 

5. Rada Wspólnoty

Jest organem doradczym kapłana i lidera w sprawach dotyczących działalności Wspólnoty, przyjmuje na siebie wyznaczane przez kapłana lub lidera funkcje. Członkowie wybierani są w wyborach przez animatorów i liderów diakonii. Pasterzem wspólnoty jest kapłan.

 

TEKST PRZYMIERZA

Wierzę że Bóg jest Miłością, Ojcem, który stworzył mnie z miłości i do miłości powołał. Jego miłość do mnie jest bezwarunkowa – kocha mnie takiego jakim jestem dziś. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym, posłanym przez Ojca, aby przez ofiarę zbawił świat Jezus jest moim Zbawicielem

i Panem. Wierzę, że Duch Święty jest Duchem Miłości Ojca i Syna, posłanym na świat, aby jednoczyć nas w Kościele – wspólnocie wiary, nadziei i miłości. On mieszka w świątyni mojego serca, jako źródło mojego nawrócenia, przemiany wewnętrznej oraz uświęcenia.

JA ……………………………………………………………… ZAWIERAM PRZYMIERZE Z MOIMI BRAĆMI I SIOSTRAMI WE WSPÓLNOCIE JEZUSA MIŁOSIERNEGO. Decyduję się żyć z nimi w bliskiej relacji, abyśmy wspierali się wzajemnie na drodze naśladowania naszego Pana

i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i wspólnie dawali świadectwo, że „prawdziwie Bóg jest miedzy nami”. Wierzę, że do pełnego poznania Syna Bożego możemy dojść tylko razem, jako bracia i siostry w Chrystusie, którzy noszą nawzajem swoje brzemiona. Zawierzam siebie i całą wspólnotę. Maryi – Niepokalanej Matce Kościoła, pełnej laski i darów Ducha Świętego, aby Ona przewodziła nam w wierze i uczyła życia w mocy Ducha Świętego.